Granty

Projekt badawczy NCN nr 2011/01/B/ST6/06986, 2011-2013

Metody kolektywnej inteligencji obliczeniowej i ich wybrane zastosowania

Kierownik projektu - Dr Dariusz Barbucha

 

Projekt badawczy KBN nr N N519 576438, 2010-2013

Zastosowanie zespołów asynchronicznych agentów programowych do optymalizacji, symulacji i uczenia maszynowego

Kierownik projektu - prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

 

Projekt badawczy KBN nr 3188/B/T02/2008/35, 2008-2010

Algorytmy klasyfikacji w środowisku rozproszonym

Kierownik projektu - dr inĹĽ. Ireneusz Czarnowski

 

Projekt badawczy KBN nr D026/T02/2006, 2007-2009

System analityczny oceny jakości danych pomiarowych z automatycznych sieci monitorujących stan atmosfery aglomeracji miejsko przemysłowych oraz prognoz ostrzegawczych wysokich stężeń zanieczyszczeń w atmosferze oparty na metodologii statystycznej

Kierownik projektu - dr Oskar Czechowski

 

Projekt badawczy KBN nr 3T11C05928, 2005-2007

System inteligentnych agentów programowych do rozwiązywania trudnych problemów optymalizacyjnych

Głównym celem naukowym proponowanych badań jest zaproponowanie inteligentnych agentów programowych do rozwiązywania wybranych trudnych problemów optymalizacji oraz zaprojektowanie systemu wieloagentowego z ich udziałem. Projekt obejmuje projektowanie, implementację i testowanie agentów programowych opartych na wybranych metodach sztucznej inteligencji, których zadaniem będzie rozwiązywanie trudnych problemów optymalizacji.

Kierownik projektu - prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

 

Projekt badawczy KBN nr 8T11F02019, 2003-2004

Algorytmy uczenia populacji oraz budowa środowiska programowego do sekwencyjnego i równoległego ich wykorzystania.

Celem projektu było rozwinięcie metodologii obliczeń opartych na uczeniu populacji, zbadanie warunków i możliwości zastosowania algorytmu uczenia populacji (PLA) oraz zbudowanie środowiska programowego umożliwiającego sekwencyjne i równoległe wykonywanie algorytmów uczenia populacji. Wyniki uzyskane w trakcie badań zostały opublikowane w 26 artykułach i pracach naukowych. Badania algorytmu uczenia populacji oparto, przede wszystkim, na eksperymentach obliczeniowych. Dla potrzeb prowadzonych w ramach omawianego projektu eksperymentów obliczeniowych zaprojektowano i implementowano klaster oparty na architekturze PC i na systemie operacyjnym Linux, który tworzył środowisko dla obliczeń równoległych.

Kierownik projektu - prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

 

Projekt celowy KBN nr 6T112003/06181, 2003-2004

System obsługi dokumentów w jednostkach administracji morskiej z portalem korporacyjnym i modułem e-UE, część badawczo rozwojowa

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

 

Projekt badawczy KBN nr 8T11C02012, 1997-1999

Algorytmy szeregowania programów tolerujących błędy oraz ocena efektywności tych algorytmów na podstawie eksperymentów obliczeniowych

Celem projektu było zaproponowanie przybliżonych algorytmów szeregowania programów tolerujących błędy oraz ocena ich efektywności na podstawie eksperymentów obliczeniowych. W pierwszym etapie realizacji projektu podjęto próbę analizy i klasyfikacji problemów szeregowania programów tolerujących błędy. Wyniki tych badań potwierdziły hipotezę początkową, w której założono, że badane problemy należą do klasy problemów o wykładniczej złożoności obliczeniowej oraz, że do ich rozwiązywania poszukiwać warto algorytmów przybliżonych opartych na znanych technikach tolerowania błędów oprogramowania mogą być zadania wielo-wariantowe oraz zadania wielo-procesorowe

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

 

Projekt badawczy KBN nr 8T11C01109, 1995-1998

Zintegrowane środowisko dla modelowania, rozgrywania i rozwiązywania problemów decyzyjnych

Kierownik projektu: dr hab. inż. Waldemar Czuchra